سمینار در سال 2021.12.13

December 13, 2021
آخرین اخبار شرکت سمینار در سال 2021.12.13

در سمینارهایی با نخبگان صنعت برای تبادل، یادگیری و به اشتراک گذاشتن تجربیات شرکت کنید و برای ارائه خدمات بهتر به مشتریان خود تلاش کنید. در این سمینار چیزهای زیادی یاد گرفتیم و هدف بلندمدتی را برای توسعه آینده شرکت تعیین کردیم. ما قویاً معتقدیم که تجربه مشتری همیشه اولین هدف پیگیری در این جاده خواهد بود و کاملاً معتقدیم که آینده شرکت روشن است.