نمایشگاه هنگ کنگ 2019.10.16

November 24, 2021
آخرین اخبار شرکت نمایشگاه هنگ کنگ 2019.10.16

نمایشگاه هنگ کنگ یک نمایشگاه عالی است. در اینجا ما با بسیاری از همکاران برجسته و مشتریان و دوستان از سراسر جهان آشنا شدیم. آنها قدرت و مزایای شرکت ما را دیدند. ما در مورد برنامه های همکاری بلندمدت با یکدیگر صحبت کردیم.