یک کنفرانس چت مهربان با مشتریان خارجی ما

December 13, 2021
آخرین مورد شرکت یک کنفرانس چت مهربان با مشتریان خارجی ما

خدمات شرکت ما در صنعت PCBA شناخته شده است. دوستان تجاری که می خواهند با ما همکاری کنند شخصاً از کارخانه ما بازدید کردند و به شرکت هایی تقسیم شدند که شرکت ما را می شناختند. بعد از یک سری بازدید از شرکت ما بسیار راضی بودند و با ما قرارداد بستند. قرارداد همکاری بلند مدت